ECJbX0hoe8zCbGavCmHBCWTX36c

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα «Περί Αλός» (Αλς = αρχ. ελληνικά = η θάλασσα).
Εδώ θα βρείτε σκέψεις και μελέτες για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας που γράφτηκε στις θάλασσες, μέσα από τις οποίες καθορίστηκε η μορφή του σύγχρονου κόσμου. Κάθε εβδομάδα, νέες, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις θα σας κρατούν συντροφιά.

Επιβιβαστείτε ν’ απολαύσουμε παρέα το ταξίδι…


Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Β' ΜΕΡΟΣ

 
 
Περί Αλός
Του Υποναυάρχου Ε. Βλάση ΠΝ ε.α.
 
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση»,
τεύχος, 569, σελ. 63, Εκδ. ΥΙΝ/ΓΕΝ, ΙΟΥΝ – ΑΥΓ. 2009.
Αναδημοσίευση στο Περί Αλός με την έγκριση της «Ν.Ε.»
…συνέχεια από το  Α’ ΜΕΡΟΣ
 
ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση


 
Αλλά ας επανέλθουμε στην σύνθεση του Εθνικού Στόλου που οργανώθηκε, όπως προαναφέραμε, μετά την δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Στα μέχρι σήμερα δημοσιευθέντα στοιχεία σε διάφορα έντυπα (βιβλία – Ν. Επιθεώρηση) η σύνθεση του πρώτου Εθνικού Στόλου αναφέρεται πολύ περιληπτικά. Οι πίνακες δε σε όλα τα κείμενα συμπίπτουν.
Από όλα δε τα στοιχεία, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι ο αρχικός πίνακας συντάχθηκε το 1896 από τον Υποπλοίαρχο τότε Φ. Κανελλόπουλο.
Συνολικά αναφέρονται 60 πλοία διαφόρων τύπων. Στον δε σχετικό πίνακα συνθέσεως του Εθνικού Στόλου του 1830, που περιλαμβάνεται στο βιβλίο «τα πλοία του Ελληνικού Π.Ν. 1830-1979», αναφέρονται μόνο το όνομα των πλοίων και ο τύπος τους, π.χ. Βρίκι, Βελού κλπ.
Στο ίδιο βιβλίο διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις για την ακρίβεια των στοιχείων των διαφόρων πηγών που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας. Έτσι π.χ. για την Βελού ΞΗΛΑΡΑ, πέραν του περίεργου ονόματος, δεν αναφέρονται στοιχεία του οπλισμού.
Το ίδιο συμβαίνει και για άλλα πλοία π.χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ. Κατά σύμπτωση, ορισμένα από τα πλοία αυτά δεν αναφέρονται στο κείμενο που παρουσιάζεται παρακάτω.
Όταν επομένως εντόπισα μία αναφορά του τότε Γραμματέα επί των Ναυτικών Βιάρου Καποδίστρια προς τον μικρότερο αδελφό του και Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, της 8 Απριλίου 1830 θεωρήθηκε ότι αυτό αποτελούσε ένα επίσημο, πρωτότυπο και αναμφισβήτητο στοιχείο για την σύνθεση του Εθνικού Στόλου εκείνης της εποχής. Αυτό δε μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για κάθε μελλοντικό ιστορικό ερευνητή.
Στους πίνακες που επισυνάπτονται στην αναφορά αυτή περιλαμβάνονται 49 πλοία διαφόρων τύπων. Σύγκρισις μεταξύ των μέχρι τώρα γνωστών στοιχείων για το έτος 1830 και της αναφοράς του Βιάρου Καποδίστρια, φαίνεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Α΄.
Επειδή η αναφορά του Βιάρου Καποδίστρια με τους σχετικούς πίνακές της, είναι χειρόγραφη και ως εκ τούτου δυσχερής στην ανάγνωση, παρατίθεται παρακάτω το κείμενο ολόκληρης της αναφοράς, ακολουθώντας την γλώσσα και ορθογραφία του πρωτοτύπου. Εν τούτοις στο παράρτημα Β΄ υπάρχουν φωτοτυπίες μερικών σελίδων της αναφοράς, στο πρωτότυπο, για ενδεικτική επιβεβαίωση των αναφερομένων.
 
ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση«Προς τον Εξοχώτατον
Κυβερνήτη της Ελλάδος
Ο πίναξ, τον οποίον υποβάλλω εις την εξοχότητά σας παρασταίνει:
α- Τον αριθμόν των Εθνικών πλοίων τόσον μεγάλων, όσον και μικρών, τα οποία ευρίσκονται κατά το παρόν είς κίνησιν, και εκείνα τα οποία ευρίσκονται εξοπλισμένα εις Πόρον.
β- Την δύναμιν καθενός αυτών των πλοίων.
γ- Τας θέσεις, εις τας οποίας ευρίσκονται τα όσα είναι εις ενέργειαν.
δ- Το μηνιαίο έξοδον δια την μισθοδοσίαν και τροφήν εις τα πληρώματά των.
Τα έξοδα της Ναυτικής Υπηρεσίας δεν περιορίζονται μόνον εις τούτο, αλλά η ανάγκη υπαγόρευσε να ναυλωθούν και τέσσαρα ιδιόκτητα, δύο των οποίων παραπλέουν εις τα παραθαλάσσια της Σπάρτης, και το τρίτον ευρίσκεται εις τον Κορινθιακόν κόλπον, και το τέταρτον εις την Δυτικήν Ελλάδα.
Πρέπει εις αυτά τα κατά μήνα έξοδα τελευταίον να προστεθούν και οι μισθοί των μελών της Ναυτικής Υπηρεσίας, και των υπαλλήλων αυτών, καθώς και οι μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων εις τον Ναύσταθμον, και αγορά ύλης.
Το παν αυτών φέρει κατά μήνα 14782 δίστηλα.
Κατά το παραδεχθέν σύστημα του να πληρώνωνται των πλοίων τα πληρώματα ειμί κατά τριμηνίαν, δεν επιβάλλει τούτον τον μήνα σημαντικόν έξοδον εις το Εθνικόν ταμείον, αλλά καθώς τα περισσότερα των πληρωμάτων απεπληρώθησαν εις τας αρχάς του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ούτω εις τον Μάϊον μήνα δια να πληρωθεί η τριμηνία πρέπει τουλάχιστον να εξοδευθώσι δίστηλα 32346.
Εάν εντός του μηνός τούτου η Εξοχότης σας επιθυμεί να ετοιμασθή το δίκροτον η Ελλάς, και το ατμόπλοιον η Καρτερία χρειάζονται δίστηλα 6000.
Το ατμόπλοιον, η Επιχείρησις ίνα γενή χρήσιμον πρέπει να γενή μεταρρύθμισις σημαντική εις την μηχανήν, διότι χωρίς την μεταρρύθμισιν αυτήν, το πλοίον αυτό είναι σχεδόν άχρηστον διότι τόσον βραδυκίνητον, ώστε δεν συμφέρει να μεταχειρισθεί διά κανέν έργον.
Διά τον παρόντα μήνα εάν και το δίκροτον δεν επισκευασθή, μ’όλον τούτο είναι αναγκαίον να βάλητε εις την διάθεσιν της Γραμματείας τουλάχιστον φοίνικας 20000 διότι πρέπει να ετοιμασθή το αγορασθέν Βρίκιον ο Λεωνίδας, δια να υπάγη να μεταφέρη εις Τριέστι την σταφίδα, και νομίζω πρέπον καν να αρχίση η επισκευή του άλλου αγορασθέντος Βρικίου του Μπόμπολη.
Εάν και δια το έσχατον τούτων των δύο πλοίων θέλη κριθή εύλογον να μη γενή κανέν έξοδον είναι όμως πάντοτε αναγκαίον να διατάξετε την επί της Οικονομίας Επιτροπήν να δόση εις την Γραμματείαν φοίνικας 12000 διά τα αναπόφευκτα έξοδα έως το τέλος του μηνός τούτου. Και πρό της ώρας ταύτης εγνωστοποίησα εις την εξοχότητά σας ποίαν και πόσην ανάγκην έχει ο Ναύσταθμος εκ σχοινίων και πανίων και σιδήρου, ύλας χωρίς των οποίων δυσκόλως ο Ναύσταθμος ημπορεί να χορηγήση τα αναγκαία εις τον Εθνικόν Στόλον.
Εάν οι γαιάνθρακες, οι εσχάτως κατορυχθέντες εκ των ηλιοδρομίων (πρόκειται περί της Αλοννήσου;)
γνωρισθούν χρήσιμοι διά τα ατμόπλοια, τότε η Κυβέρνησις ημπορεί να ησυχάση, ότι έχει εις το έδαφος του Κράτους τοιαύτην αναγκαίαν ύλην, αλλά εάν και εις αυτήν την χρήσιν δεν γνωρισθούν ωφέλιμοι, ανάγκη είναι να ληφθούν μέτρα, όπως εν καιρώ γενώσιν αι αναγκαίαι προμήθειαι πρός χρήσιν των ατμοπλοίων και των σιδηρουργών εις τον Ναύσταθμον και εις την οπλοθήκην ενταύθα.
Άμα μεταβώ εις Πόρον, θέλω δώση εις την εξοχότητά σας θετικάς πληροφορίας περί της ποιότητος των γαιανθράκων.
Διά προμήθειαν πανίων, σχοινίων και σιδήρου χρειάζονται και κατά την γνώμην του Ναυάρχου δίστηλα 15000.
Η Ναυτική Υπηρεσία με ειδοποίησεν, ότι εξαπέστειλε πλοίον ίνα παραλάβη τας γούμενας (κάβους) από τας αποθήκας της Αιγίνης, και περί τα τέλη του μηνός, ίνα γενή η πληρωμή της πρώτης δόσεως, διά την αγοράν αυτών, χρειάζονται τουλάχιστον δίστηλα 1200, κατά το παρόν, διότι το υπόλοιπον της τιμής των θέλει πληρωθή διαιρεθέν κατά μήνα, εις το διάστημα χρόνου ενός κατά την γενομένην συμφωνίαν.
Εν Ναυπλίω την 8 Απριλίου 1830.
Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς
Της Κυβερνήσεως
Βιάρος Καποδίστριας
 

ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση

 
ΕΚΤΙΜΗΣEΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την εξέταση των ανωτέρω στοιχείων, θα μπορούσε να διατυπωθεί το ερώτημα γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των μέχρι σήμερα γνωστών στοιχείων και της παρουσιαζόμενης αναφοράς του Βιάρου Καποδίστρια; Όπως επίσης, γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πινάκων της ίδιας αναφοράς; Μήπως οι διαφορές αυτές θέτουν σε αμφιβολία την ακρίβεια αυτής της αναφοράς;
Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο μετά από περίπου 180 χρόνια να δοθεί μία σαφής απάντηση. Θα μπορούσαν όμως να διατυπωθούν ορισμένοι συλλογισμοί.
Ο μέχρι σήμερα γνωστός πίνακας τύπων και ονομάτων πλοίων του Εθνικού Στόλου του1830, ο οποίος περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Τα πλοία του Ελληνικού Π.Ν. 1830- 1979» είναι ίδιος με αντίστοιχους πίνακες που περιλαμβάνονται σε άλλα σχετικά βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες. Αρχικός δε συντάκτης αυτού του πίνακα, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο τότε Υποπλοίαρχος Φ. Κανελλόπουλος ο οποίος το 1896 πραγματοποίησε έρευνα στα αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε άλλες πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει.
Επομένως, ο πίνακας αυτός αποτελεί προϊόν σύνθεσης στοιχείων, τα οποία είχαν διασωθεί 66 χρόνια μετά την χρονολογία στην οποία αναφέρονται, και με τα όποια πιθανά σφάλματα από πλημμελή τήρηση και διαφύλαξη των αρχείων.
 
Αντίθετα η αναφορά η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί επίσημο, πρωτότυπο έγγραφο, που συντάχθηκε την χρονολογία στην οποία αναφέρεται (1830) και είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Γραμματέα επί των Ναυτικών.
Προέρχεται δε από κάποιο τμήμα του Καποδιστριακού αρχείου, το οποίο ευτυχώς διασώθηκε.
Ακολουθεί το δεύτερο ερώτημα που χρήζει απαντήσεως. Γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ πινάκων της ίδιας αναφοράς του Βιάρου Καποδίστρια; Και πάλι δεν μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση. Θα μπορούσε όμως εύλογα να θεωρηθεί ότι θα ήταν δικαιολογημένα κάποια σφάλματα, εάν ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
- Το επίπεδο μορφώσεως σε επιτελικά θέματα των ανδρών του Επιτελείου της Ναυτικής Υπηρεσίας.
- Τα μέσα επικοινωνίας εκείνης της εποχής τα οποία δεν επέτρεπαν την άμεση γνώση από την κεντρική υπηρεσία, της θέσεως και ετοιμότητας κάθε πλοίου.
- Τις γενικές αδυναμίες τις οποίες παρουσίαζε το νεοσύστατο κράτος, το οποίο μέχρι πριν από λίγους μήνες έδινε αιματηρές μάχες για την επιβίωσή του.
Τότε ίσως θα οδηγείτο στο συμπέρασμα ότι οι διαφορές αυτές δεν επηρεάζουν σημαντικά την γενική εικόνα που παρουσιάζει η αναφορά.
Όμως ποιός πίνακας θα πρέπει να θεωρηθεί ακριβέστερος; Οι επί μέρους Πίνακες των Μοιρών, ή ο συγκεντρωτικός κατάλογος της ιδίας αναφοράς;
Νομίζω ότι ο κατάλογος των Εθνικών πλοίων, όπως αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Β΄, θα πρέπει να θεωρηθεί ο ακριβέστερος και τούτο διότι σ’ αυτόν, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται και στοιχεία δαπανών για κάθε πλοίο χωριστά. Επομένως οποιαδήποτε ανακριβή στοιχεία, όσον αφορά την σύνθεση του Στόλου και των απαιτουμένων δαπανών, θα είχε άμεση επίπτωση στα οικονομικά του κράτους, για την κάλυψη των οποίων είναι προφανές ότι, όπως πάντα, υπήρχαν σοβαρές δυσχέρειες. Λογικά λοιπόν θα υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος των αναφερομένων στοιχείων στον κατάλογο αυτόν.


ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση

 
Άλλα στοιχεία χρήσιμα τα οποία παρατηρούνται στην παρουσιαζόμενη αναφορά, είναι τα ακόλουθα:
- Το όνομα του Κυβερνήτου και το πλοίο στο οποίο αυτός υπηρετούσε τον Απρίλιο του 1830.
- Ο αριθμός των κανονιών που έφερε κάθε πλοίο. Αυτό δίνει μία έννοια της μαχητικής ικανότητας, αλλά και των μετασκευών, τις οποίες είχαν υποστεί τα πλοία.
- Τούτο δε διότι ορισμένα από αυτά, σε διαφορετικές χρονολογίες έφεραν διαφορετικό οπλισμό.
- Ο Ναύκληρος εθεωρείτο βαθμός Αξιωματικού.
- Τα Πολεμικά πλοία εκτελούσαν μεταφορές εμπορευμάτων π.χ. «το Βρίκι ΛΕΩΝΙΔΑΣ για μεταφορά σταφίδας στην Τεργέστη». Πιθανόν τα εμπορεύματα αυτά να αποτελούσαν προϊόντα για την κάλυψη κρατικών δαπανών, ή την εξόφληση δανείων.
- Ορισμένα πλοία του Εθνικού Στόλου ήταν ιδιόκτητα όπως τα Βρίκια ΟΔΥΣΣΕΥΣ και ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ή τα είχε ναυλώσει το κράτος από ιδιώτες. Έτσι εξηγείται η χρήση γυναικείων ονομάτων ως όνομα πολεμικών πλοίων π.χ. Ελένη, Καλλιόπη. Πάντως φαίνεται ότι δεν είχε αρχίσει ακόμη η εφαρμογή συστήματος ενιαίας ονοματοδοσίας στα πολεμικά πλοία. Γι’ αυτό παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν δύο πλοία, διαφορετικού τύπου με το ίδιο όνομα, π.χ. Ατμόπλοιον και Κότερον ΕΡΜΗΣ.
- Στην ίδια αναφορά χρησιμοποιείται ποικιλία νομισμάτων όπως τάληρα, δίστηλα, φοίνικες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μη πλήρους εφαρμογής στην πράξη, ενιαίου Εθνικού νομίσματος. Βέβαια από το 1828 είχε εφαρμοστεί σαν Εθνικό νόμισμα ο Φοίνικας. Αλλά και ο αριθμός των νομισμάτων που κυκλοφορούσαν ήταν μικρός, και ο πληθυσμός δεν είχε συνηθίσει στην χρήση του νέου νομίσματος. Θα έπρεπε στις 8 Φεβρουαρίου 1833 να καθιερωθεί η δραχμή σαν Εθνικό νόμισμα, ώστε μετά από λίγα χρόνια Τέλος από την οργάνωση και την περιοχή ευθύνης κάθε Μοίρας, όπως και από τον τύπο και την ισχύ των πλοίων που υπάγονταν σε κάθε μία από αυτές, μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα, για την επιχειρησιακή βαρύτητα που έδινε η Ναυτική Υπηρεσία στις διάφορες περιοχές ευθύνης της, όπως Αιγαίο Πέλαγος, Κορινθιακός Κόλπος κ.λ.π.
Ας μη διαφεύγει το γεγονός ότι μόλις πριν από 18 μήνες είχε αποχωρήσει ο Ιμπραήμ και είχε απελευθερωθεί η Πελοπόννησος και εν συνεχεία η Αττική.
Τελειώνοντας, και σαν τελικό συμπέρασμα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι το Πολεμικό Ναυτικό, στην μακραίωνα ιστορία του, υπήρξε ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο,
παρά τα όποια προβλήματα που αντιμετώπισε από της συστάσεώς του, κατόρθωσε να παραμείνει αήττητο προσφέροντας σοβαρές υπηρεσίες στην Πατρίδα.
Οι δε υπηρετήσαντες και υπηρετούντες στο Π.Ν. πάντα ένιωθαν την ιστορική ευθύνη που τους βαρύνει.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Σύγκριση στοιχείων Εθνικού Στόλου εκ διαφόρων πηγών
Τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία που αφορούν τον Εθνικό Στόλο, κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως αλλά και των πρώτων χρόνων του ανεξαρτήτου Ελληνικού κράτους, είναι πολύ περιορισμένα.
Βέβαια υπάρχουν τα ημερολόγια διαφόρων αγωνιστών όπως των Αν. Τσαμαδού, Γ. Σαχτούρη, Κ. Νικοδήμου κλπ. στα οποία κυρίως περιγράφεται η δράση του Στόλου.
Όμως δεν βρίσκονται εύκολα στοιχεία που αναφέρονται στην σύνθεση, στην οργάνωση, ή στις οικονομικές ανάγκες του Εθνικού Στόλου συγκεντρωτικά. Και όποια στοιχεία υπάρχουν δεν συμφωνούν απολύτως μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα όσον αφορά κυρίως την σύνθεση του πρώτου Εθνικού Στόλου του 1830, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέχρι τώρα δημοσιευθέντων στοιχείων, με τελευταία αναφορά το βιβλίο του τότε Αρχιπλοιάρχου Κ. Παΐζη-Παραδέλη, «Τα πλοία του Ελληνικού Π.Ν. 1830-1979» και της αναφοράς του τότε Γραμματέα επί των Ναυτικών Βιάρου Καποδίστρια με ημερομηνία 8 Απριλίου 1830, η οποία πρόσφατα εντοπίστηκε.
Επειδή όμως και στους συνημμένους πίνακες της ίδιας αναφοράς, υπάρχουν επίσης διαφορές, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν στον πίνακα 1 που ακολουθεί, οι εκδοχές για την σύνθεση του Στόλου του 1830.
Έτσι στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα ονόματα των πλοίων σύμφωνα με το βιβλίο Παΐζη, στην δεύτερη στήλη σύμφωνα με τον συνημμένο στην αναφορά Καποδίστρια, κατάλογο των Εθνικών πλοίων, θέσεις που ευρίσκονται, πληρώματα αυτών και υπολογισμό εξόδων, ενώ στην Τρίτη στήλη τα ονόματα όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους, στην ίδια αναφορά, πίνακες των μοιρών.
Πράγματι στις στήλες είναι εμφανείς οι διαφορές στα ονόματα, αλλά και στον συνολικό αριθμό των πλοίων. Ο αριθμός δε ποικίλει από 60 έως 47.
Εκτιμήσεις από όσα περιλαμβάνονται στον πίνακα 1, αναφέρονται στο τμήμα Εκτιμήσεις- Συμπεράσματα του κυρίου μέρους της εργασίας.
Τέλος στον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος, παρουσιάζεται η τελευταία σελίδα της αναφοράς του Βιάρου Καποδίστρια στην οποία υπάρχει η υπογραφή του, η σφραγίδα και η ημερομηνία συντάξεως της αναφοράς.
 


ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
Διαφορές που υπάρχουν στην ίδια αναφορά
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες διατηρήθηκαν στο πρωτότυπο. Έτσι ο αναγνώστης στον πίνακα 1 μπορεί να έχει άμεση αντίληψη ενός μέρους μίας ιστορικής αναφοράς, υπογεγραμμένης από τον Γραμματέα επί των Ναυτικών της Κυβερνήσεως Βιάρο Καποδίστρια, και η οποία περιέχει ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για το Π.Ν.
Επειδή παρά την καλλιγραφία του συντάκτη ορισμένα σημεία του πίνακα 1 είναι δυσανάγνωστα, χρήσιμη εκτιμάται ότι είναι η επεξήγηση κάποιων από αυτά:
- Τίτλοι στηλών: Κανόνια – Άτομα – Μισθός και τροφαί.
- Βρίκιον Οδυσσεύς: Ιδιόκτητον.
- Βρίκιον Επαμεινώνδας: Ιδιόκτητον, πλην αυτών η Ναυτ. Υπηρεσία επρόβαλε να πληρωθούν διά το πλοίον φοίνικες 1400 κατά μήνα.
- Κότερον Αίολος: Χρησιμεύει διά την ανταπόκρισιν της Κυβερνήσεως μετά της Ναυτ. Υπηρεσίας.
- Δίκροτον Ελλάς: Έχει ανάγκην επισκευής.
- Ατμόπλοιον Επιχείρησις: Η μηχανή της έχει ανάγκην επισκευής.
- Ατμόπλοιον Καρτερία: Έχει ανάγκη μικράς επισκευής το σκάφος.
- Βρίκιον Επαμεινώνδας: Έχει ανάγκη επισκευής.
- Βρίκιον Λεωνίδας: Ετοιμάζεται διά να εκπλεύσει διά Τριέστι.
- Βρίκιον Φιλοκτήτης
Γολετόβρικον Ανδρομάχη Ναυλωμένα διά 534.
- Τελευταία σειρά: Κανόνια 241, άτομα
1281, τάληρα 10782 κατά μήνα.
Τέλος εις τον πίνακα 2 περιλαμβάνεται επίσης αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου της Μοίρας του Κορινθιακού κόλπου, για σύγκριση των στοιχείων του πίνακα αυτού με τα αντίστοιχα στοιχεία της ίδιας Μοίρας που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.
Είναι εμφανείς οι διαφορές που περιλαμβάνονται στους δύο αυτούς πίνακες, όπως ο αριθμός και τύπος των υπαγομένων πλοίων αλλά και ο αριθμός των κανονιών κάθε πλοίου.
Και προφανώς τίθεται το ερώτημα. Η αρχική κατανομή των πλοίων σε Μοίρες ήταν συγκεκριμένη και οριστική, όπως σήμερα, ή η κατανομή ήταν ευμετάβλητη;
Μήπως η τακτική κατάσταση και ετοιμότητα των πλοίων επέβαλλε την εκάστοτε ανακατανομή τους, μεταξύ των διαφόρων Μοιρών;
Ερωτήματα τα οποία ίσως δεν είναι εύκολο να απαντηθούν.
 
Πίνακες:
1.- Κατάλογος των Εθνικών πλοίων, θέσεις που ευρίσκονται, πληρώματα αυτών, και υπολογισμός εξόδων δια τα πληρώματα.
2.- Μοίρα του Κορινθιακού κόλπου.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIA
- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. Υποπλοιάρχου Π.Ν. Ελληνικά πολεμικά πλοία 1833-1930. Ν. Επιθεώρηση. Τόμος ΧΧΙV (1932).
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ. Α. Ναυάρχου ε.α. Η Θαλασσία Δύναμις κατά την Τουρκοκρατίαν.- Εκδ. ΓΕΝ. Αθήνα 1960.
- ΒΑΡΦΗΣ Κ. - Πόρος 1831 Το κίνημα, οι Πρωταγωνιστές. – Εκδ. Φιλιππότη. Αθήνα 1986.
- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝ. Η Ελληνική Επανάσταση. Τόμος ΣΤ΄- Εκδ. Μέλισσα. Αθήνα 1974.
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΤΡΙΦ. Πλοιάρχου Καράβια, Καπεταναίοι και συντροφοναύτες. Εκδ.
ΓΕΝ. Αθήνα 1954.
- ΜΑΚΡΗ ΕΜΜ. Υποναυάρχου Π.Ν. ε.α Ελληνικά πολεμικά πλοία 1833-1963. Ν. Επιθεώρηση. Τεύχος 303-304 (1963).
- ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΣΠΥΡ. Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964.- Εκδ. Πάπυρος. Αθήνα 1966.
- ΠΑΪΖΗ – ΠΑΡΑΔΕΛΗ Κ. Αρχ/ρχου Π.Ν. Τα πλοία του Ελληνικού Π.Ν. – Εκδ. ΓΕΝ.
- ΣΑΘΑΣ Κ. Έλληνες Στρατιώται εν τη Δύσει. – Εκδ. Νότη Καραβία. Αθήνα 1885.
- ΣΙΜΨΑΣ ΜΑΡ. Αρχ/ρχου (Ο) Π.Ν. ε.α. Ναβαρίνον. Αθήνα 1974.
- ΦΩΚΑ Δ. Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. Χρονικά του Ελληνικού Ναυτικού 1833-1873. – Εκδ.
ΓΕΝ. Αθήνα 1923.
- JURIEN DE LA GRAVIERE Ιστορία του υπέρ Ανεξαρτησίας των Ελλήνων αγώνος και κυρίως του Ναυτικού. Μεταφ. Κων. Ράδου. - Εκδ. Ιωάν. Νόταρης. Αθήνα 1894.
- Αρχεία Νομού Κερκύρας/Καποδ. Αρχείο – ΦΑΚ. 476
- Γενικά Αρχεία του Κράτους Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών.–Εκδ. ΥΠΕΠΘ Αθήνα 2008
- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Η Ελληνική Επανάσταση (1821-1832). Τόμος ΙΒ΄- Εκδοτική Αθηνών. Αθήνα 1975.
- Εγκυκλ. Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάνικα Τόμος 36 και 58. – Εκδ. Πάπυρος. Αθήνα
1978
- Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια. Τόμος ΣΤ΄. Αθήνα 1927- 30.
- Ναυτική Εποποιΐα του 1821 Εκδ. ΓΕΝ. Αθήνα 1971
 
Το Περί Αλός προτείνει:
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1833). Πιέσατε ΕΔΩ
ΑΙ ΑΝΤΙΖΗΛΙΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ. Πιέσατε ΕΔΩ
Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. Πιέσατε ΕΔΩ
ΑΣΤΙΓΞ. Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. Πιέσατε ΕΔΩ
 
 

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...