ECJbX0hoe8zCbGavCmHBCWTX36c

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα «Περί Αλός» (Αλς = αρχ. ελληνικά = η θάλασσα).
Εδώ θα βρείτε σκέψεις και μελέτες για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας που γράφτηκε στις θάλασσες, μέσα από τις οποίες καθορίστηκε η μορφή του σύγχρονου κόσμου. Κάθε εβδομάδα, νέες, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις θα σας κρατούν συντροφιά.

Επιβιβαστείτε ν’ απολαύσουμε παρέα το ταξίδι…


Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ


Ένα βοήθημα για την επίλυση των ναυτεργατικών διαφορών του 1976!

Περί Αλός

Από «Τα Κειμήλια» του Περί Αλός
Αρχείο Κ.Ε. Ιωαννίδου

 
Επιλογή ερωτημάτων από το βιβλίο «Ναυτεργατικαί Διαφοραί»
(Λύσεις δοθείσαι υπό του Υ.Ε.Ν.), Πειραιεύς: Σταυριδάκης, 1976.
 
ΦΩΤΟ: Περί Αλός Κ.Ε.Ιωαννίδου


Α’ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

III. 6. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν η προσάραξις αποτελή λόγον λύσεως της συμβάσεως από μέρος του ναυτικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Η προσάραξις του πλοίου δεν αποτελεί λόγον καταγγελίας της συμβάσεως από μέρους του ναυτικού, διότι το προσαράξαν δεν είναι αναγκαίως και απολεσθέν πλοίον. Πότε υπάρχει απώλεια του πλοίου εναπόκειται εις την κρίσιν του δικαστού. Τούτο δοθέντος, το πλήρωμα υποχρεούται όπως παραμείνη και συνδράμη εις την διάσωσιν του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου και προσφέρη εν συνεχεία τας υπηρεσίας του κατά την διάρκειαν της τυχόν επισκευής αυτού.

7. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν έχη ο ναυτικός δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως ναυτολογήσεως εν περιπτώσει υπερφορτώσεως του πλοίου εφ’ ου υπηρετεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ο ναυτικός δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως ναυτολογήσεως εις βάρους του πλοίου λόγω υπερφορτώσεως, προ της διαπιστώσεως του γεγονότος τούτου υπό της Αρχής, μόνης κατά νόμον αρμοδίας προς τούτο ακόμη και να αποφασίση την υπαγόρευσιν του απόπλου του πλοίου.

20 ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν η προσέγγισις των ελληνικών πλοίων εις τους λιμένας της Κομμουνιστικής Κίνας συνιστά νόμιμον αιτίαν προώρου καταγγελίας της συμβάσεως ναυτολογήσεως, υπαιτιότητι του πλοίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Η προσέγγισις των ελληνικών πλοίων εις τους λιμένας της Κομμουνιστικής Κίνας δεν έχει απαγορευθή υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως, και κατά συνέπειαν, η αιτία αύτη δεν θεμελιοί νόμιμον δικαίωμα προώρου καταγγελίας της συμβάσεως αορίστου χρόνου εκ μέρους του ναυτικού υπαιτιότητι του πλοίου.

21. ΕΡΩΤΗΜΑ: Αν η χαρτοπαιξία εν τοις πλοίοις, δικαιολογή την υπό του πλοιάρχου καταγγελίαν της συμβάσεως ναυτολογήσεως υπαιτιότητι του ναυτικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Εκ του όλου πνεύματος των διατάξεων του Α.Ν. 258 της 17/20 Οκτωβρίου 1936 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί τυχηρών και μη παιγνίων διατάξεων», εν συνδυασμώ προς το άρθρον 110, εδαφ. (ια’) του ΚΕΦ ΙΙ, και τας οικείας διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ., συνάγρται ότι η διενέργεια τυχηρών και μικτών παιγνίων εν τοις πλοίοις υπό μέλους του πληρώματος συνιστά ναυτικόν παράπτωμα, δικαιολογούν την υπό του πλοιάρχου καταγγελίαν της συμβάσεως ναυτολογήσεως λόγω παραπτώματος του ναυτικού κατά το άρθρον 75 παρ. 3 του Κ.Ι.Ν.Δ.

Β΄ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ
10. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν υφίσταται ίδιον μισθολόγιον δια τα πλοία Φρήντομς;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Δια τα πλοία Φρήντομ δεν υφίσταται ίδιον μισθολόγιον, αλλά εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον τοιούτον δια τα φορτηγά πλοία άνω των 4.000 τόνων d.w.

20. ΕΡΩΤΗΜΑ: Ναυτικός ναυτολογηθείς την 20 Φεβρουαρίου και εξοφληθείς την 31 Μαρτίου πόσων ημερών μισθόν δικαιούται;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Δικαιούται μισθόν αντιστοιχούντα εις ένα μήνα και δώδεκα ημέρας ήτοι από 20 Φεβρουαρίου μέχρι 19 Μαρτίου ένας μην και από 20 μέχρι 31 Μαρτίου ημέραι δώδεκα.

Γ΄Ι ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

6. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν το επίδομα δ/ξ και γενικώς ευφλέκτων φορτίων υπολογίζεται επί των πλευσίμων ημερών ή και τοιούτων φορτοεκφορτώσεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Το επίδομα ευφλέκτων φορτίων υπολογίζεται τόσον επί των πλευσίμων ημερών, όσον και των τοιούτων φορτοεκφορτώσεως.

 
Γ’ΙΙ ΦΟΡΤΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

2. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν το κολοφώνιον αποτελή εύφλεκτον ύλην, συνεπαγομένην καταβολήν επιδόματος ευφλέκτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Το Γενικόν Χημείον εγνώρισεν ότι το κολοφώνιον δεν αποτελεί εκρηκτικήν ή εύφλεκτην ύλην συνεπώς δεν καταβάλλεται επίδομα ευφλέκτων.

7. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν το ιχθυάλευρον θεωρήται εύφλεκτον ή εκρηκτικόν φορτίον.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Το ιχθυάλευρον, κατά γνωμάτευσιν του Γενικού Χημείου του Κράτους, δεν θεωρείται εύφλεκτον ή εκρηκτικόν φορτίον και, κατά συνέπειαν, δεν καταβάλλεται το σχετκόν επίδομα κατά την μεταφορά του.

15. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν η μεταφορά υπό του πλοίου μαχίμων οχημάτων δικαιολογή καταβολήν ιδιαιτέρας αμοιβής ή επιδόματος εις το πλήρωμα αυτού.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Η μεταφορά υπό πλοίου μαχίμων οχημάτων δεν δικαιολογεί καταβολήν ιδιαιτέρας αμοιβής ή επιδόματος.

24. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν κατά την μεταφοράν φορτίου κόπρας καταβάλεται το εκ 10% επίδομα.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Το Γενικόν Χημείον του Κράτους εγνωμάτευσεν ότι η κόπρα είναι ουσία υποκειμένη εις αυτοθέρμανσιν, όταν δε αποθηκεύεται εις υγρόν και θερμόν περιβάλλον καθίσταται εύφλεκτος. Κατόπιν τούτου, κατά την υπήρεσιακήν άποψιν, καταβάλλεται εις το πλήρωμα το εκ 10%, επί του βασικού μισθού, επίδομα κατά την μεταφορά της.


ΦΩΤΟ: Περί Αλός Κ.Ε.Ιωαννίδου

Δ΄ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν ο χειρισμός των βαρούλκων του πλοίου, διαρκούσης της φορτοεκφορτώσεως, ανάγεται εις τα καθήκοντα του νυκτοφύλακος ή των ανδρών του πληρώματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ο χειρισμός των βαρούλκων του πλοίου διαρκούσης της φορτοεκφορτώσεως είναι έργον των εργατών ξηράς και ουχί του νυκτοφύλακος ή των ανδρών του πληρώματος. Μόνον εν περιπτώσει ανάγκης δύνανται να χρησιμοποιούνται οι εκ των μελών του πληρώματος γνωρίζοντες τον χειρισμόν τούτων ότε και δέον να καταβάλλεται εις αυτούς ιδιαιτέρα αμοιβή. Κατά την γνώμην της Υπηρεσίας, ως καταβλητέα αμοιβή δέον να θεωρήται η καταβαλλομένη ομοία δια την εργασίαν ταύτην εις  τους εργάτας-χειριστάς του λιμένος.

47 ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν επιτρέπεται ο δια τίλματος χρωματισμός του πλοίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Η χρησιμοποίησις τίλματος ως μέσου βαφής εις ειδικάς περιπτώσεις δεν απαγορεύεται, υπό την προϋπόθεσιν χρησιμοποιήσεως προφυλακτικών μέτρων (χειροκτίων), δια την αποφυγήν βλάβης των χειρών του εκτελούντος την εργασίαν ταύτην ναυτικού.

82 ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν δια την αποσκωρίασιν του δαπέδου κύτους, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Δια την αποσκωρίασιν του δαπέδου κύτους εντός του 8ώρου δεν καταβάλλεται καμία υπερωρία.

103. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν ο χρωματισμός του μηχανισμού του πηδαλίου (Steering Gear) αμείβεται ιδιαιτέρως (έξτρα).

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ο χρωματισμός του μηχανισμού του πηδαλίου (Steering Gear) δεν είναι εργασία αμειβόμενη ιδιαιτέρως (έξτρα), ει μη μόνον υπερωριακώς εφ’ όσον πραγματοποιηθή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

 

Ι’ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ

3. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εν όρμω ή λιμένι, ποίον είδος κρέατος παρέχεται (νωπόν ή κατεψυγμένον);

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Εν όρμω ή λιμένι παρέχεται κατ’ αρχήν κρέας νωπόν. Παρά ταύτα, επειδή εις ωρισμένους λιμένας η τιμή προμηθείας νωπού κρέατος είναι λίαν υψηλή, δύναται τούτο να αντικατασταθή δια κατεψυγμένου ίσου βάρους.

6. ΕΡΩΤΗΜΑ: α) Εάν επιτρέπεται η χρήσις τοματοπελτέ.

                           β) Εάν η σαλάτα μελιτζάνες και καρότα είναι εν ζύγισμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: α) Αύτη επιτρέπεται εφ’ όσον η εξεύρεσις νωπής ή συντηρημένης τομάτας είναι δυσχερής.

β) Η σαλάτα μελιτζάνες και καρότα είναι εν ζύγισμα.

10. ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν είναι υποχρεωτική η χορήγησις οίνου ή ζύθου εις οιονδήποτε λιμένα.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Η χορήγησις οίνου ή ζύθου εν λιμένι είναι υποχρεωτική. Ειδικώς δια την περίπτωσιν λιμένων τροπικών περιοχών, το εδεσματολόγιον προβλέπει χορήγησιν αναψυκτικών (χυμοί φρούτων) κατά το πρόγευμα, γεύμα και δείπνον και μόνο κατά τας οριζομένας υπό της Ελληνικής Συμβάσεως επισήμους εορτάς χορηγείται και οίνος ή ζύθος.
ΠΗΓΗ: http://perialos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_28.html
 
 

Επισκεφθείτε «ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ» του Περί Αλός. Πιέσατε ΕΔΩ
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...