ECJbX0hoe8zCbGavCmHBCWTX36c

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα «Περί Αλός» (Αλς = αρχ. ελληνικά = η θάλασσα).
Εδώ θα βρείτε σκέψεις και μελέτες για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας που γράφτηκε στις θάλασσες, μέσα από τις οποίες καθορίστηκε η μορφή του σύγχρονου κόσμου. Κάθε εβδομάδα, νέες, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις θα σας κρατούν συντροφιά.

Επιβιβαστείτε ν’ απολαύσουμε παρέα το ταξίδι…


Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ


Σπάνιο άρθρο του 1918 όπως το έγραψε ο Αντιπλοίαρχος Βότσης!

Περί Αλός

Αντιπλοίαρχος Ν. Βότσης
Το παρών δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
«Ναυτική Επιθεώρηση», τ. 10, σελ. 161,
ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 1918. Εκδόσεις ΓΕΝ/ΒΝ
Αναδημοσίευση στο Περί Αλός με την
έγκριση της Ναυτικής Επιθεωρήσεως.

ΦΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Καθ΄ ην εποχήν μετέχομεν του μεγαλυτέρου πολέμου από είδε μέχρι τούδε η ανθρωπότης, θα φανή περίεργον εκ πρώτης όψεως, ιδίως εις τους μη στρατιωτικούς να ομιλώ περί πραγμάτων μη εχόντων σχέσιν με την άμεσον πολεμικήν απόδοσιν.
Εν τούτοις, εάν ο πόλεμος μεταβάλη τας συνθήκας του βίου των πολιτών, δια τους εξ’ επαγγέλματος στρατιωτικούς είναι η φυσιολογική αυτών, ούτως ειπείν, κατάστασις και δεν πρέπει ουδεμίαν να έχη επίδρασιν εις τον συνήθη βίον αυτών, ιδίως των ναυτικών, οι οποίοι και εν ειρήνη ζώντες εν τοις πλοίοις και ταξειδεύοντες μόνον ψυχικώς αισθάνονται την μετάπτωσιν εκ της ειρήνης εις τον πόλεμον.
Εάν οι στρατευόμενοι πολίται πολεμούσι μετά των εξ’ επαγγέλματος στρατιωτικών δια την νίκην χάριν της  εν ειρήνη ευημερίας οι εξ επαγγέλματος στρατιωτικοί όχι μόνον κατά τον πόλεμον, αλλά και κατά την ειρήνην μάχονται και εργάζονται δια την ταχείαν νίκην δια του πολέμου, τον οποίον ο λαός αποφασίζει ως αναγκαίον και αναπόφευκτον.

Αποδεικτικό ταυτότητος Υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού του 1947.
ΦΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο πόλεμος είναι φυσικόν φαινόμενον· είναι μία από τις απείρους πάλας των στοιχείων της φύσεως, τας οποίας ο ανθρώπινος οφθαλμός αντιλαμβάνεται και από όσας δεν δύναται να αντιληφθή.
Δυστυχώς η ιστορία διδάσκει ότι απατώνται όσοι νομίζουσιν ότι μετά τον φοβερόν πόλεμον που διεξάγεται θα εκλείψη ο μεταξύ των ανθρώπων πόλεμος.
Είναι βέβαιον ότι θα αλλάξη ούτως τας εθνικάς αντιλήψεις των πεπολιτισμένων λαών και θα δημιουργήσει μεγαλυτέρους συνασπισμούς, αλλά πόρω απέχομεν από την κοινωνικήν αφομοίωσιν όλων των κατοίκων της γης δια να σχηματισθή η κοινωνία της γης, εν τη οποία πάλιν θα υφίσταται ο πόλεμος υπό άλλας μορφάς, και ο οποίος δεν θα εκλείψει ή μετά της ζωής.
Παρεξέκλινα ολίγον δια να φθάσω εις το συμπέρασμα, ότι το πολεμικόν ναυτικόν θα υπάρξη μετά τον πόλεμον, και με την κυρίαν πρόθεσιν να επαναλάβω εις τους νέους αξιωματικούς ότι δεν αρκεί μόνον η εκ μέρους των επιμέλεια δια τον χειρισμόν των πολεμικών μηχανημάτων, εις α ετάχθησαν, αλλά και η μεθ’ υπομονής και επιμονής επισταμένη παρακολούθησις όλων των λεπτομερειών μιας υπηρεσίας, έργον φαινομενικώς δευτερεύον και όντως άχαρι, αλλ’ ουσιωδέστατον δια την εν αρμονική λειτουργία πραγματικήν στρατιωτικήν οργάνωσιν αυτής, ικανήν ούτως εν τη δεούση στιγμή να έχη την ταχυτέραν και μεγαλυτέραν πολεμικήν απόδοσιν.

Καπέλο ναύτου του Β'ΠΠ. ΦΩΤΟ:  www.militaryheadgear.com/
Η τήρησις διαφόρων ημερολογίων, πινάκων και πληροφοριών, απαιτούσα γραφικήν εργασίαν, κακώς εθεωρείτο και θεωρείται ίσως ακόμη υπό πολλών, ως επαγγελματικόν πάρεργον, καθ’ όσον δια συστηματικής και εγκαίρου ελαχίστης γραφικής εργασίας και η υπηρεσία είναι καθ’ οίαν δήποτε στιγμήν ενήμερος των λεπτομερειών και αι κεντρικαί υπηρεσίαι έχουσιν εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία δια τα κατ’ αυτάς.
Καθώς πρέπει να έχη υπ’ όψιν τ ου ότι δεν πρέπει να αφίνη δια την αύριον ότι δύναται να κάμη σήμερον.
Ο Ναύρχος Παπαχρήστος ως αρχηγός της θωρηκτής μοίρας κατώρθωσε την ενημερότητα και της υπηρεσίας αυτής δια της παραδειγματικής υπομονής και επιμονής του.
Την μεγαλυτέραν όμως προσοχήν δια την πρόοδον του ναυτικού, έστω και αν φανή περίεργον, συνιστώ εις τον σάκκον του ναύτου και το βιβλιάριον Μητρώου.
Το βιβλιάριον Μητρώου, ενήμερον, παρέχει και εις τους αξιωματικούς των τμημάτων και εις τους αξιωματικούς των επιστασιών και εις τον ύπαρχον όλας τας λεπτομερείας του υπηρεσιακού βίου του ναύτου και επομένως την ακριβήν γνώσιν των ανδρών.
Εν επιστρατεύσει επίσης επιταχύνει την διανομήν αυτών εις τας καταλλήλους θέσεις, ώστε η πολεμική απόδοσις να είναι ταχυτέρα και καλλιτέρα.

Άδεια αυτοκινήτου του Ανθυποπλοιάρχου Γεωργίου Μπάκα (1931). ΦΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο σάκκος πλήρης και τακτικός, εν συνδυασμώ με καταλλήλους εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητος εν τοις πλοίοις, είναι η βάσις της ατομικής καθαριότητος και ευπρεπείας του ναύτου, ων συνέπεια η γενική καθαριότης και τάξις του πλοίου, στρατιωτικωτέρα παράστασις του συνόλου, οικονομία υλικών και ταχυτέρα πολεμική απόδοσις. Έμμεσος επίσης συνέπεια η εξέλιξις της κοινωνίας.
Ως ύπαρχος του «Κιλκίς» είχον συστήσει εις τους αξιωματικούς των τμημάτων την επισταμένην παρακολούθησιν του ιματισμού των ανδρών, και χάρις εις την ευσυνείδητον αυτών εργασίαν είχον καλά αποτελέσματα.
Είχον καταρτίσει δι’ έκαστον ναύτην από της επιβιβάσεως του επί ιδίου φύλλου χάρτου απογραφήν του σάκου του, ώστε οι αξιωματικοί των τμημάτων ηδύναντο να ώσι πάντοτε ενήμεροι και να παρακολουθώσι πάσαν αδικαιολόγητον απώλειαν.
Το φύλλον αυτόν της απογραφής του σάκου εκανονίσθη υπό του Υπουργείου να στέλληται με το φύλλον πορείας του μετατιθεμένου ναύτου. Εάν όμως δεν τηρήται διαρκώς υπό των υπηρεσιών, δεν ελέγχει ή μόνον τας αδικαιολογήτου απωλείας κατά την μετάβασιν από της μιας υπηρεσίας εις την άλλην.
Ήδη προτείνω αντί τούτου, όπως εις το βιβλιάριον Μητρώου, ως και εις το ατομικόν βιβλιάριον του ναύτου αναγράφωνται δι’ ερυθράς μελάνης τα εκ φθοράς απορριπτόμενα είδη ιματισμού, ως και αι δικαιολογημέναι απώλεια. Έναντι η υπογραφή του αρμοδίου τμηματάρχου ή υπάρχου να βεβαιώνη την ελάττωσιν αυτήν.
Ο δις αδικαιολογήτως απολέσας το ατομικόν αυτού βιβλιάριον να στερήται του δικαιώματος εις μισθόν.
Να κανονισθή επίσης πρόστιμον ίσον της εν τη αγορά αξίας του αδικαιολογήτως χαμένου είδους, ώστε ουδέν συμφέρον να έχη ο ναύτης να πωλή είδη του σάκου του.
Και οι τμηματάρχαι των κεντρικών υπηρεσιών δέον να φροντίζωσιν εγκαίρως δια την ετοιμασίαν του αναγκαιούντος ιματισμού, αλλά οι αξιωματικοί ιδίως δέον να παρακωλουθώσιν αυτόν εκ του σύνεγγυς επιθεωρούντες συχνότατα μεν τον σάκκον των ατάκτων ναυτών, σπανιώτερον δε των τακτικών.

ΦΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Καλόν θα ήτο, εάν ο πρώτος σάκκος εδίδετο δωρεάν εις τους κληρωτούς και εχρεούντο κατόπιν πάσαν αντικατάστασιν. Ως επίσης εις μεν τους εφέδρους τους καλουμένμους δια πόλεμον να δίδεται πλήρης σάκκος εις δε τους καλουμένους δια γυμνάσια σάκκος χειμερινός ή θερινός, αναλόγως της εποχής των μεγάλων γυμνασίων, πάντοτε δωρεάν.
Εάν η δαπάνη φανή υπερβολική, ας ελαττωθεί κάτι τι ο γλίσχρος άλλως τε μισθός των ναυτών.
Ενθυμούμαι πάντοτε την επίσκεψιν μου εις τας αποθήκας του ιματισμού των κληρωτών και εφέδρων του Πολεμικού Ναυστάθμου της Δανίας.

Το Περί Αλός προτείνει:
Επισκεφθείτε την σελίδα ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ στο FACEBOOK και απολαύστε μια σπάνια συλλογή με ιστορικά κειμήλια και πολεμικά αντικείμενα περιόδου 1915-2000. Πιέσατε ΕΔΩ
Επισκεφθείτε την σελίδα  «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ταξίδι από το ένδοξο παρελθόν στο σήμερα», στο FACEBOOK, να θαυμάσετε σπάνιες φωτογραφίες. Πιέσατε ΕΔΩ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...