ECJbX0hoe8zCbGavCmHBCWTX36c

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα «Περί Αλός» (Αλς = αρχ. ελληνικά = η θάλασσα).
Εδώ θα βρείτε σκέψεις και μελέτες για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας που γράφτηκε στις θάλασσες, μέσα από τις οποίες καθορίστηκε η μορφή του σύγχρονου κόσμου. Κάθε εβδομάδα, νέες, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις θα σας κρατούν συντροφιά.

Επιβιβαστείτε ν’ απολαύσουμε παρέα το ταξίδι…


Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Β. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ του 1833!


Περί Αλός

(Από τα «Κειμήλια» του Περί Αλός)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜ. 3
1833 Ναύπλιον, 6 Δεκεμβρίου.

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Δάταγμα περί διοργανισμού του Βασιλικού Ναυτικού.

Πρώτη σελίδα από το Β.Δ. αριθμ. 39
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΩΤΟ: Περί Αλός
(Προσωπικό Αρχείο Κ. Ε. Ιωαννίδου)
 
ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί τη αναφορά της επί των Ναυτικών Γραμματείας περί του διοργανισμού του Βασιλικού μας Ναυτικού, του οποίου την αρχηγίαν επιφυλαττόμεθα ημείς ως Αρχιναύαρχος, απεφασίσαμεν ως εφεξής:

1.

Του λοιπού θέλουν υπάρχει εις το Βασιλικόν Πολεμικόν Ναυτικόν οι ακόλουθοι βαθμοί.
Αξιωματικοί.
αΑντιναύαρχος (Contre Admiral),
βΠλοίαρχος ακλάσεως (Capit. de vaisseau),
γΠλοίαρχος βκλάσεως (Capit. de fregatte),
δ’ Υποπλοίαρχος (Lieutenant),
στ’ Σημαιοφόρος

Ιατροί
(οι οποίοι να είναι εν ταυτώ και χειρουργεί εξετάζονται δε παρά της επί των ιατρών επιτροπής)
Ιατρός α’ κλάσεως
Ιατρός β’ κλάσεως
Υποϊατρός
Προσωπικόν επί της οικονομίας.
Φροντιστής α΄ κλάσεως
Φροντιστής β’ κλάσεως
Τροφοδότης
Υπαξιωματικοί.
Ναύκληρος α’ τάξεως
Ναύκληρος β’ τάξεως
Πηδαλιούχος α’ κλάσεως
Πηδαλιούχος β’ κλάσεως
Πυροβολητής α’ κλάσεως
Πυροβολητής β’ κλάσεως
Οπλοποιός α’ κλάσεως
Οπλοποιός β’ κλάσεως
Αρχιλεπτουργός α’ κλάσεως
Αρχιλεπτουργός β’ κλάσεως
Ο επί των αρμένων α’ κλάσεως
Ο επί των αρμένων β’ κλάσεως
Καλαφατιστής α’ κλάσεως
Καλαφατιστής β’ κλάσεως
Ναύται κτλ.
(Πλοίον κυβερνώμ. παρά ναυκλήρ. φέρει κατά τάξιν ένα μόνον ναύτη α’ κλάσεως)
Ναύται α’ κλάσεως
Ναύται β’ κλάσεως
Ναύται γ’ κλάσεως
Ναίς α’ κλάσεως,
Ναις β’ κλάσεως,
Αυλητής,
Τυμπανιστής,
Βαρελοποιός,
Μάγειρος,
Υπηρέτης.

2.
Τους μισθούς και τα επιμίσθια των αξιωματικών παντός βαθμού και των ναυτών εμπεριέχει το υπό στοιχ. Α επισυναπτόμενον σχέδιον· το δε υπό στοιχ. Β, την ποσότητα και ποιότητα των τροφίμων, και τον κανονισμόν της τροφοδοσίας καθ’ όλην την εβδομάδα.

(Στοιχ. Α) Σχέδιον περί μισθών και περί των επί τραπέζη χρημάτων των υπηρετούντων
εις το Βασιλικόν μας Ναυτικόν. ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΩΤΟ: Περί Αλός (Προσωπικό Αρχείο Κρίστυ Ε. Ιωαννίδου)

3.
Ο περί της στολής και των διακριτικών σημείων κανονισμός περιέχεται εις την υπό την σημερινήν ημερομηνίαν απόφασίν μας.

4.
Δια να μη επιτραπή εις αξιωματικούς ανωτέρων βαθμών ανάρμοστης εις αυτούς υπηρεσία, προσδιορίζομεν:
Εις τον ναύαρχον δεν δύναται να επιφορτισθή άλλη υπηρεσία παρά την του Αρχηγού ενός στόλου, την του Γραμματέως των Ναυτικών, ή την του Διευθυντού των Ναυτικών.
Πλοίαρχ. α’ κλάσεως δεν πρέπει να κυβερνά ειμή πλοίον της γραμ. ή φρεγάτ. α’ τάξ. και όχι μικρότερον των 44 κανονίων.
Πλοίαρχος β’ κλάσεως φρεγάταν β’ τάξεως ή μέγα ατμόπλουν 8 κανονίων των G8 λιτρών ή κορβέτταν.
Όταν πλοίαρχος α’ ή β’ κλάσεως λάβη την διεύθυνσιν μοίρας τινός, έχει καθ’ όλον το διάστημα της υπηρεσίας ταύτης τον τίτλον Μοίραρχος (Commodore) και λαμβάνει πλειότερα έξοδα τραπέζης. Η διεύθυνσις μοίρας εν καιρώ ειρήνης δεν συνεπιφέρει και τον τίτλον Μοιράρχου, αλλά ο κατά την τάξιν ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός των πλοίων, τα οποία αποτελούν την μοίραν, αναδέχεται την διεύθυνσιν αυτής.
Εις την διεύθυνση Γαβάρρας, μεγάλου βρικίου, ή γολέττας (όχι κατωτέρας των κανονιών) ή μικρού ατμόπλου, διορίζεται πλοίαρχος γ’ κλάσεως.
Τα μικρά βρίκια ή τας μικράς γολέττας διευθύνουσιν υποπλοίαρχοι.
Τα κότερα και τας κανονιοφόρους, σημαιοφόροι.
Τα δε μύστικα, τας βελούδας και τα μικρότερα πολεμικά πλοιάρια, ναύκληροι.

5.
Εις περιπτώσεις ασθενείας, νομίμου απουσίας ή θανάτου του Διευθυντού μοίρας ή πλοίου του στόλου μας, παραλαμβάνει ευθύς ο κατά βαθμόν αρχαιότερος ή πλησιέστερος την χηρεύουσαν διεύθυνσιν, μέχρις ου γείνη η τακτική αντικατάστασις, δια την οποία πρέπει να γενή ευθύς δια των ανηκουσών αρχών η πρότασις.

6.
Αξιωματικοί οικονομικοί υπάλληλοι του ναυτικού και υπαξιωματικοί α’ κλάσεως δεν επιτρέπεται να διωρίζονται ειμή μόνον εις πλοία της γραμμής και εις φρεγάτας α’ τάξεως ή εις τον Ναύσταθμον· οι δε υπαξιωματικοί α’ κλάσεως μόνον εις πλοία της γραμμής, εις φρεγάτας α’ και β’ τάξεως, εις μεγάλα ατμόπλοα ή κορβέττας, και εις τον Ναύσταθμον.

7.
Τα έξοδα της τραπέζης δια τους Αξιωματικούς και τους επί της υγειονομίας και επί της οικονομίας υπαλλήλους, καθώς και η τροφοδοσία των υπαξιωματικών ναυτών κ.τ.λ. παύουν ομού με την επί του πλοίου υπηρεσίαν των.
Οι εις τον Ναύσταθμον διοριζόμενοι και οι επί των αφωπλισμένων πλοίων φρουρούντες υπαξιωματικοί και ναύται λαμβάνουσιν εκτός του μισθού των μόνον μερίδα άρτου.

(Στοιχ. Β) ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ δια το  Βασιλικόν Ελληνικόν Ναυτικόν καθ' εβδομάδα
δι εν άτομον. ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΩΤΟ: Περί Αλός (Προσωπικό Αρχείο Κρίστυ Ε. Ιωαννίδου)

8.
Περί των λόχων των επινηίων στρατιωτών θέλει εκδοθή ειδική απόφασις μας.
Περί της συστάσεως σώματος Δοκίμων του Ναυτικού θέλει εκδοθεί κατόπιν απόφασίς Μας.
Η επί των Ναυτικών Γραμματεία να δημοσιεύση και να ενεργήση το παρόν Διάταγμα.

Ναύπλιον, 3 (15) Νοεμβρίου 1833.
http://perialos.blogspot.gr/2012/06/1833.html

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ο Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ.
Ο επί του Βασιλ. Οίκου και των Εξωτερ. Γραμ. της Επικρατείας και Πρόεδρος του Συμβουλίου και επί των Ναυτικών Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...